چیلر

چیلر

 

چیلر یک مبدل حرارتی است که آب سرد جریانی در کویل هواساز یا فن کویل را تهیه می کند.چیلرها از نظر سیستم تبرید به دو دسته تراکمی تبخیری و جذبی تقسیم می شوند:

الف- چیلر های تراکمی تبخیری : این چیلر ها اساساً تشکیل شده اند از اواپراتور،کمپرسور،کندانسور،شیرانبساط و تعدادی وسایل کنترل(شکل)مایع مبرد(معمولاً R-11یا R-22) در داخل پوسته اواپراتور که فشار آن کمتر از فشار جو است تبخیر شده حرارت نهان تبخیر خود را از آب جاری در لوله ها گرفته آنرا خنک می کند.بخار خشک مبرد از طریق لوله مکش به کمپرسور می رود و فشار و دمایش افزایش یافته به کندانسور ارسال می گردد.در داخل کندانسور،بخار داغ مبرد توسط آب جاری در لوله ها بتدریج تقطیر گردیده پس از عبور از شیر انبساط و تقلیل فشار ،بار دیگر به لوله های اواپراتور فرستاده می شود تا پروسه فوق تکرار گردد.آب سرد تهیه شده در چیلر توسط پمپ به کویل دستگاه هواساز یا فن کویل ارسال می گردد.

chiller-saphyad-1 چیلر - شرکت صنعتی صافیاد

 

ب- چیلر های جذبی : اجزاء متشکله این چیلرها عبارتند از اواپراتور،جذب کننده ،ژنراتور کندانسور،مبدل حرارتی ،پمپ و وسایل کمکی دیگر.بخار مبرد که در اواپراتور تولید شده است ، توسط مایع جذب کننده(لیتیم بروماید)جذب شده محلول رقیق را می سازد.این محلول توسط پمپ به مبدل حرارتی ارسال گردیده دمایش افزایش می یابد و سپس راهی ژنراتور شده دمایش بازهم بالاتر می رود تا جاِییکه مایع مبرد موجود در محلول تبخیر شده از محلول جدا می گردد.به این ترتیب؛با جداشدن مقدار زیادی از مایع مبرد،محلول غلیظ شده از طریق مبدل حرارتی به جذب کننده باز می گردد.بخار مبردی که در ژنراتور تولید شده است راهی کندانسور می شود و در آنجا تقطیر گردیده و به اوا پراتور می رود.در داخل اواپراتور،مایع مبرد حرارت نهان تبخیرش را از آب جاری در لوله ها گرفته آنرا خنک می کند. بخار مبرد با ردیگر توسط لیتیم بروماید جذب شده پروسه موفق تکرار  می گردد. جهت افزایش کارایی مبدل حرارتی، در جذب کننده و اواپراتور بترتیب مایع لیتیم بروماید و مبرد روی لوله ها اسپری می شوند.شکل زیر چگونگی این عملیات را بطور شماتیک نشان می دهد.

chiller-saphyad-2 چیلر - شرکت صنعتی صافیاد

 

 

انتخاب چیلر از روی کاتالوگ:

برای انتخاب چیلر از روی کاتالوگ، لازم است پارامتر های زیر را در دست داشته باشیم: 

1-ظرفیت سرمایی چیلر بر حسب تن نبرید (RT):

ظرفیت سرمایی چیلر با احتساب %10ضریب اطمینان بابت افت قدرت و ظرفیت سرمایی چیلر ناشی از فرسودگی دستگاه در آینده از فرمول زیر محاسبه می شود:

 

ظرقیت چیلر سرمایی [USRT]=(Qt*1.1)/12000     

که در آن : بارسرمایی کل ساختمان [btu/hr]  = Qt

 

2-دمای آب سرد خروجی از چیلر:

این همان آب سردی است که به کویل هواساز یا فن کویل و غیره ارسال می گردد.دمای آب سرد خروجی از چیلر معمولاًبین  F40تا F50 می باشد.

 

3-دبی آب سرد خروجی از چیلر:

که عبارتست از مقدار آب سردی که در کل سیستم جریان می یابد واز فرمول زیر محاسبه می شود:

USGPM=Qt/5000 

که در آن:

دبی آب سرد جریانی بر حسب گالن آمریکایی بر دقیقه : USGPM

بارسرمایی کل ساختمان Qt : [Btu/hr]

5000=8.33[پاوند/گالن]*60[دقیقه/ساعت]*10[ خروجی و ورودی سرد آب دمای اختلاف ]

 

4-اختلاف دمای آب سرد ورودی و خروجی چیلر:

که همان اختلاف دمای آب سرد رفت و برگشت سیستم است و معمولاًبرابر F10 در نظر گرفته می شود.

 

5- دمای آب خروجی از کندانسور:

منظور دمای خروجی آب خنک کننده کندانسور است که معمولاً بین 85Fتا105Fدر نظر گرفته می شود .اختللاف دمای آب ورودی و خروجی کندانسور معمولاً10Fمی باشد 

 

6- دمای تقطیر:

منظور دمای تقطیر بخار مبرد در کندانسور است و معمولاًمقدار آن بین100Fتا125Fدر نظر گرفته می شود.

معمولااطلاعات فوق برای انتخاب چیلر از روی کاتالوگ کافی است.سایر مشخصات از قبیل ضریب رسوب، افت فشار در قسمت های مختلف چیلر ،مشخصات الکتریکی و ابعاد دستگاه در کاتالوگ ارائه می شوند.

 

7- دبی آب خنک کننده کندانسور:

معمولاً بازاء هر تن تبرید ظرفیت سرمایی چیلر،حدود 3GPM آ ب جهت خنک کردن کندانسور منظور می گردد.

 

برای گفتگو در واتس اپ کلیک کنید یا ایمیل ارسال کنید info@saphyad.com

گفتگو در واتس اپ
Close and go back to page