کاهش قیمت تمام شده محصولات

ما با کاهش هزینه‌های تولید، محاسبه ی هزینه های خرد،کاهش هزینه ی مواد اولیه همچنین کاهش حاشیه‌ی سود مجموعه ،موفق به کاهش قیمت محصولاتمان شده ایم.

ارتقای کارامدی و کارایی محصولات

از ویژگیهای منحصر به فرد صافیاد، طراحی و ساخت دستگاهها و انتخاب تجهیزات دقیقاً بر اساس نوع صنعت و متناسب با کاربری دستگاه می‌باشد.

کاهش مصرف انرژی

انتخاب و طراحی صحیح ظرفیت دستگاه، انتخاب صحیح سنسور ها وکنترلر های دستگاه که به موجب آن مصرف انرژی تاحد زیادی کاهش می‌یابد.

کاهش قیمت تمام شده محصولات

ما با کاهش هزینه‌های تولید، محاسبه ی هزینه های خرد،کاهش هزینه ی مواد اولیه همچنین کاهش حاشیه‌ی سود مجموعه ،موفق به کاهش قیمت محصولاتمان شده ایم.

ارتقای کارامدی و کارایی محصولات

از ویژگیهای منحصر به فرد صافیاد، طراحی و ساخت دستگاهها و انتخاب تجهیزات دقیقاً بر اساس نوع صنعت و متناسب با کاربری دستگاه می‌باشد.

کاهش مصرف انرژی

انتخاب و طراحی صحیح ظرفیت دستگاه، انتخاب صحیح سنسور ها وکنترلر های دستگاه که به موجب آن مصرف انرژی تاحد زیادی کاهش می‌یابد.

تاریخچه صافیاد

کمی درباره صافیاد

در سـال 1332 یــازده تــن از اســاتید دانشــگاه تهــران کــه بــه دلایــل وطــن دوسـتانه و احسـاس مسـئولیت اجتماعی خود از ادامه تدریس در دانشـگاه بازداشــته شــده بودنــد، بــا ایمــان بــه ایــن واقعیــت کــه اگــر در دانشــگاه نمیتواننـد دانـش و آموخته‌های آکادمیـک خـود را بـه جوانـان بـا اسـتعداد کشــور بیاموزنــد ولی میتواننــد از ایــن دانــش و تجربــه در پروژه‌های فنی و اجرائی کشور برای رشد و تعالی و آبادانی آن به طور عملی استفاده کرده و دانشگاه نوین دیگری بر پا سازند….

بیشتر بدانید
صفحه اصلی
اکتشاف

تحقیق و توسعهدر صافیاد

شرکت صافیاد به عنوان یک شرکت نوآور و پیشرو در صنعت تأسیسـات شـناخته می شـود و همـواره تـلاش نمـوده اسـت بـا ارائـه ی ابتـکارات صنعـتی راه حل‌هــای نوینــی را بــرای بهبــود و توســعه‌ی رفــاه حــال هموطنــان خــود ایجـاد نمایـد. بـه همین منظـور از اولین اقدامـات شرکت صافیاد تأسـیس و تــدارک آزمایشــگاهی بــود کــه در بخشی از کارخانــه ایجــاد گردیـد و در آن ضمــن آزمون‌هــای کنترل کیفیــت محصــولات و اجــزای آن، تحقیقــات و آزمایشهای متعــددی نیز بــر روی نمونه‌هــای ســاخته شــده بــر اســاس نوآوری‌هــای مرحــوم بــازرگان بــه انجــام می‌رســید.

بیشتر بدانید
صافیاد
صافیاد
اولین مدیر عامل صافیاد مرحوم مهندس بازرگان بود. ایشان علاوه بر سمت مدیرعاملی مسئولیت دفتر فنی صافیاد و ارائه طرح‌ها و محصولات جدید را نیز برعهده داشتند و این نقش را مستمراً تا آخرین روزها و ساعات عمر خویش به خوبی ایفا نمودند.
مرحوم مهندس مهدی بازرگان
اولین مدیرعامل شرکت صنعتی صافیاد
راهبرد ما

استراتژی ما برای قرار گرفتن در مسیر رشد و تعالی

شرکت صنعتی صافیاد، به عنوان پیشگام در ساخت و نصب تجهیزات سرمایشی وگرمایشی در ایران، در جهت حفظ نام و اعتبار و ارزش های اخلاقی موسسان صدیق آن و اعتلای این سازمان ، اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2000 کرده است و بر این اساس ارکان زیر را به عنوان خط مشی راهبردی خود معرفی و اهداف خود را بر مبنای این خط مشی طراحی میکند:

 • بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت و اثر بخشی آن
 • آموزش کارکنان در کلیه سطوح جهت استقرار فرهنگ کیفیت و نهادینه کردن آن
 • ارتقاء سطح کیفیت محصولات جهت افزایش هرچه بیشتر رضایت مشتری
چشم انداز ما

اکنون ما فراتر از افق می رویم

شرکت صنعتی صافیـاد از طریـق برنامـه‌ی راهبـردی حال حاضر خود قصـد دارد در صنعـت تأسیسـات و تجهـزات حرارتی و برودتی، تبدیل به تولید کننده‌ی اول کشور با توانایی صدور کالا و خدمات به کشورها‌ی منطقه گردد.

همچنین گستر حضور دربازار و کسب سهم بیشتر از آن ، افزایش سود جهت ایجاد انگیزه و مشارکت هرچه بیشتر سهامداران در گستر سازمان از دیگر چشم انداز های حال حاضر مجموعه می‌باشد.

ماموریت ما

ما امروز از بادهای تغییر بهره می‌بریم تا دنیای بهتر فردا را تقویت کنیم.

شرکت صنعتی صافیاد تاکید میکند که در ارتباطات سازمانی خود صریح و صادق است و با ابلاغ این ماموریت از کلیه پرسنل، به عنوان اعضای خانواده صافیاد، میخواهد که با الگو گرفتن از آن در مسیر تعالی این سازمان گام بردارند. فراهم آوردن محیطی پویا، پر انگیزه و آرامش بخش برای کارکنان و ایجاد محیطی مناسب برای شکوفایی پرسنل خلاق همچنین اعتماد به تامین کنندگان و تولید کنندگان داخلی و خارجی در جهت ارتقاء منافع متقابل و فراهم کردن بستر مناسب برای تحقیق و توسعه بیشتر در جهت به روزآوری تکنولوژی تولید و طراحی محصول ، ماموریت اصلی این مجموعه می‌باشد.

ویژگی های ما

چرا ما را انتخاب کنید

ارتقا کارامدی و کارایی محصول: از ویژگیهای منحصر به فرد صافیاد، طراحی و ساخت دستگاهها و انتخاب تجهیزات دقیقاً بر اساس نوع صنعت و متناسب با کاربری دستگاه میباشد.

کاهش مصرف انرژی: انتخاب و طراحی صحیح ظرفیت دستگاه، انتخاب صحیح سنسور ها وکنترلر های دستگاه که به موجب ان مصرف انرژی تاحد زیادی کاهش میابد.

کاهش قیمت تمام شده محصولات: ما با کاهش هزینه‌های تولید، محاسبه ی هزینه های خرد،کاهش هزینه ی مواد اولیه همچنین کاهش حاشیه ی سود مجموعه ،موفق به کاهش قیمت محصولاتمان شده ایم.

ویژگی های ما

چرا ما را انتخاب کنید

ارتقا کارامدی و کارایی محصول: از ویژگیهای منحصر به فرد صافیاد، طراحی و ساخت دستگاهها و انتخاب تجهیزات دقیقاً بر اساس نوع صنعت و متناسب با کاربری دستگاه میباشد.

کاهش مصرف انرژی: انتخاب و طراحی صحیح ظرفیت دستگاه، انتخاب صحیح سنسور ها وکنترلر های دستگاه که به موجب ان مصرف انرژی تاحد زیادی کاهش میابد.

کاهش قیمت تمام شده محصولات: ما با کاهش هزینه‌های تولید، محاسبه ی هزینه های خرد،کاهش هزینه ی مواد اولیه همچنین کاهش حاشیه ی سود مجموعه ،موفق به کاهش قیمت محصولاتمان شده ایم.

راهبرد ما

استراتژی ما برای قرار گرفتن در مسیر رشد و تعالی

شرکت صنعتی صافیاد، به عنوان پیشگام در ساخت و نصب تجهیزات سرمایشی وگرمایشی در ایران، در جهت حفظ نام و اعتبار و ارزش های اخلاقی موسسان صدیق آن و اعتلای این سازمان ، اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2000 کرده است و بر این اساس ارکان زیر را به عنوان خط مشی راهبردی خود معرفی و اهداف خود را بر مبنای این خط مشی طراحی میکند:

 • بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت و اثر بخشی آن
 • آموزش کارکنان در کلیه سطوح جهت استقرار فرهنگ کیفیت و نهادینه کردن آن
 • ارتقاء سطح کیفیت محصولات جهت افزایش هرچه بیشتر رضایت مشتری
چشم انداز ما

اکنون ما فراتر از افق می رویم

شرکت صنعتی صافیـاد از طریـق برنامـه‌ی راهبـردی حال حاضر خود قصـد دارد در صنعـت تأسیسـات و تجهـزات حرارتی و برودتی، تبدیل به تولید کننده‌ی اول کشور با توانایی صدور کالا و خدمات به کشورها‌ی منطقه گردد.

همچنین گستر حضور دربازار و کسب سهم بیشتر از آن ، افزایش سود جهت ایجاد انگیزه و مشارکت هرچه بیشتر سهامداران در گستر سازمان از دیگر چشم انداز های حال حاضر مجموعه می‌باشد.

ماموریت ما

ما امروز از بادهای تغییر بهره می‌بریم تا دنیای بهتر فردا را تقویت کنیم.

شرکت صنعتی صافیاد تاکید میکند که در ارتباطات سازمانی خود صریح و صادق است و با ابلاغ این ماموریت از کلیه پرسنل، به عنوان اعضای خانواده صافیاد، میخواهد که با الگو گرفتن از آن در مسیر تعالی این سازمان گام بردارند. فراهم آوردن محیطی پویا، پر انگیزه و آرامش بخش برای کارکنان و ایجاد محیطی مناسب برای شکوفایی پرسنل خلاق همچنین اعتماد به تامین کنندگان و تولید کنندگان داخلی و خارجی در جهت ارتقاء منافع متقابل و فراهم کردن بستر مناسب برای تحقیق و توسعه بیشتر در جهت به روزآوری تکنولوژی تولید و طراحی محصول ، ماموریت اصلی این مجموعه می‌باشد.

محصولات

انواع محصولات صافیاد

محصولات

انواع محصولات صافیاد

محصولات

انواع محصولات صافیاد

آمار

نتایج سالانه

0+

تعداد مشتریان

0+

تناژ سرمایی پروژه‌های در دست ساخت

0+

قدمت

0+

تعداد پروژه‌ها

سابقه صافیاد در صنعت

کارفرمایان ما

آرشیو مقالات

آخرین اخبار

کسب اطلاعات بیشتر
قیمت

استعلام قیمت

برج خنک کننده

استعلام قیمت برج خنک کننده

 • استعلام بهای آنلاین طراحی
 • نصب و راه اندازی
زنت

استعلام قیمت زنت

 • استعلام بهای آنلاین طراحی
 • نصب و راه اندازی
یونیت هیتر

استعلام قیمت یونیت هیتر

 • استعلام بهای آنلاین طراحی
 • نصب و راه اندازی
هواساز

استعلام قیمت هواساز

 • استعلام بهای آنلاین طراحی
 • نصب و راه اندازی
ایرواشر

استعلام قیمت ایرواشر

 • استعلام بهای آنلاین طراحی
 • نصب و راه اندازی

خبرنامه و شبکه‌های اجتماعی ما

دریافت آخرین اخبار صافیاد

Invalid or empty email
You have successfully subscribed to the newsletter.
Something went wrong. Your subscription failed.

با ما همراه باشید

کارخانه

شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان، خیابان گل سرخ چهار، بلوار مهستان، شماره 9

دفتر مرکزی شرکت

تهران، خیابان حافظ، خیابان غزالی، پلاک ۹، طبقه اول

دفتر مرکزی شرکت

تهران، خیابان حافظ، خیابان غزالی، پلاک ۹، طبقه اول

کارخانه

شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان، خیابان گل سرخ چهار، بلوار مهستان، شماره 9

خبرنامه و شبکه‌های اجتماعی ما

دریافت آخرین اخبار صافیاد

Invalid or empty email
You have successfully subscribed to the newsletter.
Something went wrong. Your subscription failed.

با ما همراه باشید