انجمن ها

انجمن ها

انجمن صنعت تاسیسات
انجمن صنعت تاسيسات ايران (سنديكاي سابق صنايع حرارتي و برودتي) يكي از قديمي ترين تشكل هاي صنعتي و مهندسي كشور ايران مي باشد. اين انجمن كه در سال 1351 تاسيس گرديده است در بيش از چهار دهه موجوديت خود با ارائه خدمات سودمند مداوماٌ در مسير پيشرفت و تعالي صنايع تاسيساتي ايران كوشش نموده و به توفيقات شايان توجهي نايل آمده است.

حاصل اين تلاش كسب اعتباري در خور اهميت اين صنايع در سطح كشور است چندانكه امروز به عنوان مجمع معتبرترين صنايع تاسيساتي ايران مورد وثوق سازمان هاي دولتي و خصوصي و مراكز علمي و دانشگاهي است .

انجمن مدیران صنایع
انجمن درسال 1357 به همت گروهي از مديران صنعت و به منظور حفظ صنايع موجود وتوسعه آن ونيز شناساندن نقش صنعت در توسعه اقتصادي، معرفي مديريت صنعتي در فرآيند توليد وكمك به صنعتي شدن كشور از طريق تقويت فرهنگ كارآفريني پايه گذاري شد ودرسال 1359 رسما" به ثبت رسيد واكنون بيش از سي‌‌و‌دو سال پياپي است كه درخدمت صنعت وفرهنگ صنعتي كشور قراردارد. اعتلاي صنعت وكارآفريني، صيانت از نهادهاي صنعتي، تقويت مديريت علمي، تشويق سرمايه گذاري درصنعت، گسترش روابط صنعتي باديگركشورها وجذب فناوري موردنياز درجهت توسعه اقتصادي واجتماعي كشور از هدف هاي مهم انجمن است. انجمن ازهمان آغاز وبه منظور تحقق هدفها و وظايف خود از راه ايجاد ارتباط وهمكاري با پژوهشگران وكارشناسان وبا برخورداري از مشاركت وسيع مديران صنعت انجام فعاليتهاي گوناگوني را به طور منظم در برنامه كار خود قرارداد

انجمن مراکز تحقیق و توسعه
انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنعت، معدن و تجارت با هدف هماهنگی و تمرکز فعالیتهای پژوهشی واحدهای تحقیق وتوسعه صنایع و معادن، مراکز آموزش عالی، دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی و سایر ارکان اجرایی و سیاست‌گذاری کشور بمنظور نهادینه کردن فرآیند فن‌آوری، تجدید ساختارهای اجرایی و بهینه کردن سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های پژوهشی جهت دستیابی به اقتصاد صنعتی دانش‌مدار و توسعه پایدار فن‌آوری، در سال 1377 با حمایت وزارت صنایع و معادن در دفتر معاونت آموزش تاسیس گردید. هماهنگی و تمرکز فعالیتهای پژوهشی واحدهای تحقیق وتوسعه صنایع و معادن ، مراکز آموزش عالی ، دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی و سایر ارکان اجرایی و سیاست‌گذاری کشور بمنظور نهادینه کردن فرآیند فن‌آوری ، تجدید ساختارهای اجرایی و بهینه کردن سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های پژوهشی جهت دستیابی به اقتصاد صنعتی دانش‌مدار و توسعه پایدار فن‌آوری .

برای گفتگو در واتس اپ کلیک کنید یا ایمیل ارسال کنید info@saphyad.com

گفتگو در واتس اپ
Close and go back to page