کاهش مصرف اب

در خصوص کاهش مصرف آب برج خنک کن با بررسی کلیه جوانب مربوط به کاهش آب از قبیل شرایط محیطی، دستگاههای موجود و میزان مصرف پیشنهادات ذیل ارائه می گردد.

مبدل هواخنک اشباع آدیاباتیک
در این حالت انتقال حرارت توسط هوای خنکی که در پروسه آدیاباتیک خنک ومرطوب شده است با سیال گرم در مبدل فین دار صورت میگیرد. در این شرایط آبی که مصرف می گردد صرف خنک کردن و مرطوب کردن هوای خشک می گردد بنابراین مقدار آب تبخیری بسته به دمای خشک هوا در حال تغییر است که مقدار صرفه جویی آن نیاز به داده های هواشناسی در فصول مختلف سال دارد.
در حالت آدیاباتیک که هیچ باری روی آب وجود ندارد آب به دمای مرطوب هوا نزدیک میشود ، در این شرایط هوایی که از روی پدها می گذرد دمای مرطوب آن ثابت می ماند.

s1

تلفیقی از برج خشک و تر
در این شرایط یک بار روی سطوح انتقال حرارت پکینگ وجود دارد. بنابراین دمای آب تشت بالاتر از دمای مرطوب است و تا حدودی باعث گرم ومرطوب شدن هوای عبوری از پکینگ ها می گردد.
در این حالت ابتدا آب گرم وارد مبدل هواخنک فین تیوپ می گردد و توسط هوای محیط تا حدی خنک می گردد. بعد این آب روی پکینگ ها می ریزدکه در اثر تبادل حرارت با هوای محیط خنک می گردد. در این شرایط تبخیر صورت می گردد اما اینبار آب با دمای کمتری روی پکینگ ها می ریزد در واقع ∆T تبخیرکمتر است به همین علت آب کمتری تبخیرمیگردد.

s2

برجهای هیبریدی درحالت آدیاباتیک
در این شرایط آب گرم ابتدا وارد کویل فین تیوپ بالایی می گردد و همچنین آب درحال سیرکوله به سیستم توزیع آب پمپاژ می گردد و ابتدا روی کویل های پایین خالی از آب و سپس روی پکینگ ها می گردد. در این شرایط هوای محیط در اثر گذر از روی آب در حال گردش روی سطوح انتقال حرارت خنک و مرطوب می گردند چراکه این آب از ابتدا تا پایان هیچ باری روی آن نیست بنابراین خنک می گردد و نزدیک دمای مرطوب میرسد.
در این شرایط میزان تبخیر به شرایط محیطی بستگی دارد.

s3

برجهای هیبریدی درحالت خشک
درشکل بالا آب گرم ابتدا وارد کویل فین دار شده، سپس وارد کویل وسط شده و به صورت کاملا خشک بدون اینکه آب اسپری گردد خنک می گردد. در این حالت باید دمای محیط پایین باشد.
در برج های پایین که یک برج خشک و تر کنار هم قرار گرفتند ، آب گرم وارد کویل فین دار برج خشک شده سپس وارد کویل برج تر که اسپری آن خاموش است می گردد. در این شرایط بصورت کاملا خشک خنک می گردد.
در برج تر هوا گرم و مرطوب می گردد شاید به علت وجود آب در تشت وگرنه اسپری آب خاموش است.

s4

برجهای هیبریدی درحالت تر
در این شرایط آب گرم پس ازگذرازبرج خشک وارد برج تر می گردد و توسط اسپری آب در برج تر خنک میشود. در واقع در این حالت سرمایش آب ازطریق عملیات تبخیر در برج تر انجام میگیرد.

s5

برجهای هیبریدی درحالت تر/خشک
در این شرایط درتصویربالابه طورهمزمان فرایندخنک کاری خشک وترصورت میگیرد.آب ابتداواردکویل فین دارشده که به صورت خشک خنک میگردد.وسپس وارد کویل پایین وپکینگها شده وتوسط اسپری آب به صورت ترخنک میگردد. درتصویر پایین برج باد و بخش خشک و تر یا دو برج جداگانه وجود دارد.

s6